« Atgal

Stipraus poveikio dezinfekcinis skystis „Žaibas"

 

PASKIRTIS Greitai ir efektyviai dezinfekuoti patalpas, konteinerius, įrengimus ir kitus paviršius maisto perdirbimo įmonėse. Koncentruotas, bekvapis, greitai veikiantis dezinfekantas, puikiai naikina bakterijas, grybelį, pelėsius. Geriausiai veikia, esant šiek tiek šarminėms sąlygoms. Panaikina nepageidaujamus kvapus.

NAUDOJIMAS Dezinfekcijai naudoti nuo 0,5 iki 1,0 % koncentracijos tirpalą. Atliekant plaunamąją dezinfekciją, tolygiai padengti dezinfekuojamą paviršių reikiamos koncentracijos tirpalu. Ekspozicijos laikas ne mažiau 15 min. Prieš dezinfekciją reikia mechaniškai pašalinti pelėsį, grybelį nuo dezinfekuojamų paviršių. Nešvarius riebaluotus paviršius pirmiausiai nuplauti specialiais plovikliais, nuskalauti vandeniu ir po to dezinfekuoti „Žaibo‘ 0,5-1,0  % koncentracijos tirpalu. Paviršių, tiesiogiai nesiliečiančių su maisto produktais, po dezinfekcijos nuskalauti nebūtina. Esant fungicidiniam užterštumui naudojamas 5,0 % (500 ml ,,Žaibo" 10 l vandens) darbinis tirpalas.

SUDĖTIS <5% nejoninės paviršinio aktyvumo medžiagos, 5-15% katijoninės paviršinio aktyvumo medžiagos, <5% etilendinitrilotetraacto rūgštis.

SAUGA Pavojinga.  Smarkiai pažeidžia akis. Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Dirgina odą. Sudėtyje yra didecildimetilamonio chlorido. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines /naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Turinį/talpyklą šalinti į atliekas pagal nacionalinius reikalavimus.

LAIKYMAS Laikyti vertikaliai, vėsiose patalpose, originalioje pakuotėje.

Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

Prekės ID: P08-03-3-00

Kiekis pirminėje pakuotėje: 20 l

Kiekis antrinėje pakuotėje: 1 

Kiekis trečioje pakuotėje: 28 vnt./padėklas

    vnt.

Autorizacijos liudijimas: Rodyti